ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อบัญญัติที่ อปท.จัดทำขึ้น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology