หัวข้อ
วันที่
     โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 09-07-2018
     โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 19-06-2018
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561 06-06-2018
     ข้อบัญญัติการลดหยอ่นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552 16-01-2018
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 05-01-2018
     ร้องเรียนตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ 18-10-2017
     ร้องเรียนโครงการอู่ซ่อมรถ 18-10-2017
     ร้องเรียนโครงการรางระบายน้ำ 18-10-2017
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินปีงบประมาณ2560 11-10-2017
     ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาฯ2560 11-10-2017
     รายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 30-09-2017
     ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 19-09-2017
     ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดรับสมัครในวันที่ 1-30 ก... 04-09-2017
     กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมืองดำเนินการตามโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผส... 01-09-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 14-08-2017
     คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 11-08-2017
     กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมืองดำเนินงานตามโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ 2560 30-04-2017
     การเปิดเผยราคากลางและการกำหนนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 12-04-2017
     ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 17-03-2017
     ประชาสัมพันธ์การกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง 17-03-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 06-03-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 10-02-2017
     มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 01-02-2017
     ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.ในเมือง 23-01-2017
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 10-01-2017
     ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 04-01-2017
     การชำระภาษีทางไปรษณีย์ ประจำปี พ.ศ.2560 14-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 14-12-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รายงานผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 14-12-2016
     การเปิดเผยราคากลางและการกำหนนดราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 06-12-2016
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาติเพื่อทำการ ประกอบ ปรุง มี สะสมอาหาร 25-11-2016
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560 03-10-2016
     ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 03-10-2016
     ตารางราคากลาง 06-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2558-พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที... 04-04-2016
     ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. 01-01-2016
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนธันวาคม 2558 01-12-2015
     เชิญชวนให้หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ... 07-10-2015
     รายงานการรับ จ่ายทุนหลักประกันสุขภาพไตรมาสที่3 29-09-2015
     คู่มือบริการประชาชน เรื่อง "การชำระภาษี" 21-09-2015
     รายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่2กองทุนหลักประกันสุขภาพ 21-09-2015
     คู่มือบริการประชาชน เรื่อง "การชำระภาษีทางไปรษณีย์" 21-09-2015
     ขั้นตอนการชำระภาษี - ระยะเวลา 21-09-2015
     ข้อแนะนำการเสียภาษี 21-09-2015
     รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจาเดือนสิงหาคม2558กองทุนหลักประกันสุขภาพ 02-09-2015
     รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจาเดือนกรกฎาคม2558กองทุนหลักประกันสุขภาพ 03-08-2015
     รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่1กองทุนหลักประกันสุขภาพ 01-07-2015
     รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจาเดือนมิถุนายน2558กองทุนหลักประกันสุขภาพ 01-07-2015
     โครงการป้องกันการจมน้ำ 15-06-2015
     องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองขอเชิญชวนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการอบรมป้องกันการจมน้ำตำบลในเมือง ณ ห้อ... 07-06-2015
     ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลในเมือง 03-04-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 05-02-2014
     ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป 06-11-2013
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 23-08-2013
     กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนกันยายน2556 20-08-2013
     ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 27-05-2013
     กระแสบอลโลกกับภัยพนันฟีเวอร์ 07-10-2010
     วิธีการเลือกใช้ยา 07-10-2010

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology