กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะที่เป็นอันตรายในเขตตำบลในเมืองเพื่อส่งต่อในการทำลายต่อไป

29 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :