กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

16 เม.ย. 64