คำสั่งแต่งตั้งกรรมการราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ (รถฟาร์มแทรคเตอร์)

30 ต.ค. 65

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง และ TOR