ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง เข้าประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอพิมาย

30 ม.ค. 64
ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง
เข้าประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอพิมาย30 มกราคม 2564