ทุกวันจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองสวมใส่เครื่องแบบสีกากีมาปฏิบัติงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของข้าราชการ

31 ม.ค. 65