นายไสว กิตติถิรกุล นายกองค์กบริหารส่วนตำบลในเมืองพร้อมด้วนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ตำบลในเมือง ร่วมกิจกรรมมอบชุดอาหารเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์ ครั้งที่ 1 นมประกอบไปด้วย นมรสจืด 30 กล่อง ไข่ไก่ 30 ฟอง เกลือไอโอดีน 1 ถุงและชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ชุด ตามโครงการการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต พลัส องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ปี 2567สนับสนุนงบโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

28 พ.ค. 67