ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านส่วย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ก.ย. 65

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านส่วย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)