ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

12 ก.พ. 62

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ2562และสมัยสามัญสมัยที่12563