ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ในเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566

05 ม.ค. 65