ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.ในเมือง

23 พ.ค. 66