รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราอแสฟัสท์คอนกรีต สายในศุนย์ราชการ อำเภอพิมาย ตำบลในเมือง จำนวน 2 ช่วง

20 มี.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง(ป.ป.ช.1) (1) แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม รายงานFactorF รายงานตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รายงานตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อม รายงานแสดงเหตุจำเป็นรายละเอียดของการสืบ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย