ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งบัวบาน หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม