ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ รอบการประเมินครั้งที่1/2565-ครั้งที่2/2565

19 เม.ย. 65