ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 21

06 ก.พ. 67

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 21