ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็กเชื่อมตำบลนิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง จำนวน 3 ช่วง

26 ม.ค. 64

เอกสารดาวน์โหลดที่ 1 คือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลดที่ 2 คือรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวน์โหลดที่ 3 บันทึกอนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :