ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านส่วย-ตำบลรังกาใหญ่ ตำบลในเมือง

26 ม.ค. 64

เอกสารดาวน์โหลดที่ 1 2 ประกาศเผยแพร่และบันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่

เอกสารดาวน์โหลดที่ 3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :