ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง จำนวน 2 ช่วง

26 เม.ย. 65