ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

05 ก.ค. 62

สมัยวิสามัญสมัยที่1 ปี2562