ประกาศเรื่องการกำหนดขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565

27 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :