ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

26 ม.ค. 64

จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)