ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

21 พ.ค. 63

จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 17)