ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบบัญชีกำหนดอัตราภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

28 ม.ค. 65