ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 พ.ค. 67

ตามที่องค์การาบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ประกาศเผยแพร่แผนงานการจัดวื้อจัดจ้าง ประจรำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :