ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเแพาะกิจ

22 ก.ย. 65

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ช่วง

2.โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านส่วย หมู่ที่ 3