ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตหนังสือรับรองการจดแจ้ง/ใบอนุญาตจัดตัังสถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร

06 ม.ค. 66