ประชาสัมพันธ์ กิจการที่กระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

27 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ดังนั้นเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ขอประชาสัมพันธ์ กิจการที่กระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งได้แก่
1.ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3.ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4.ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564