ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตัังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับสมัครวันที่ 7-11 สิ่งหาคม 2566 ณ อบต.ในเมือง เลือกตั้ง วันที่ 10 กันยายน 2566

04 ส.ค. 66

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :