ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

28 พ.ค. 64

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

เลขที่ 99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110

โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692