วงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 จำนวน 2ช่วง

23 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 จำนวน 2ช่วง