วงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านส่วย หมู่ที่ 3

23 ก.ย. 65

2.454.000.00