วันที่ 24 มีนาคม 2565นายบรรเจิด สอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและรองนายก ปลัด อบต.ในเมือง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับอำเภอพิมาย/ จิตอาสา /สภ.พิมาย ผรส./ จิตอาสาคุมประพฤติและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอพิมายตลอดเส้นทาง และถนนบริเวณศูนย์ราชการ

24 มี.ค. 65