วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพิมาย​ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง​ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการฯสภาและให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยมีนางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมายร่วมประชุม

04 ม.ค. 65