สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน สิงหาคม 2565 ประจาปีงบประมาณ 2565

06 ก.ย. 65

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน สิงหาคม 2565 ประจาปีงบประมาณ 2565