สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกัยายน 2565

05 ต.ค. 65

ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2565 และข้อมูลสาระสำคัญ