หากพบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ โปรดแจ้งช่องทางดังนี้

07 ม.ค. 64