เชิญชวนให้ผู้รับบริการ,ผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมินความพึงพอใจคุณภาพการดำเนินงาน/ประสิทธิภาพการสื่อสารการปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT)

02 เม.ย. 64

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนให้ผู้รับบริการ,ผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมินความพึงพอใจคุณภาพการดำเนินงาน/ประสิทธิภาพการสื่อสารการปรับปรุงระบบการทำงาน (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/zgw8uf
2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***