แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02 มี.ค. 64

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน