โครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายในศูนย์ราชการ อำเภอพิมาย ตำบลในเมือง จำนวน 2 ช่วง

28 ก.พ. 62