โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564

19 เม.ย. 64

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รูปภาพประกอบโครงการ