ที่ตั้งและแผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

เลขที่ 99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทรศัพท์ 044-481690-2 โทรสาร 044-481692
E-Mail : admin@naimeung.go.th
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร paper writer online essay writer ตำบลในเมืองเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และเทศบาลตำบลพิมาย

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ทิศใต้           ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง
ทิศตะวันออก   ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่
ทิศตะวันตก    ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ paper writer online essay writer และองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

แผนที่