วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสรางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”

cheap research paper

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีได้แก่

1. การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. การพัฒนาการไฟฟ้า
3. การพัฒนาการประปา
4. การพัฒนาระบบจราจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำ
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมได้แก่
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
3. บำรุง รักษาศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบการศึกษา
5. การรักษาความสงบภายใน
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข
7. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์
8. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง
การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม