สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งหมด  30,043.75 ไร่ (48.07 ตารางกิโลเมตร) โดยมีพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย   จำนวน 1.60  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลาดเขาจากด้านทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือ  โดยด้านทิศใต้จะเป็นที่สูง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ด้านทิศเหนือจะเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำนา  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านได้แก่  ลำน้ำมูล,ลำน้ำจักราช,ลำน้ำเค็ม,ลำฉกาจ

ลักษณะการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีจำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นจำนวนครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 15,775 คน แยกเป็นชาย 7,699 คน หญิง 8,076 คน มีผู้นำที่เป็นทางการและมาจากการเลือกตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

หมู่ที่  1

บ้านในเมือง

245

220

465

426

หมู่ที่  3

บ้านส่วย

116

91

207

155

หมู่ที่  4

บ้านขาม

428

416

844

220

หมู่ที่  5

บ้านกอก

522

581

1,103

329

หมู่ที่  6

บ้านนางเหริญ

406

393

799

288

หมู่ที่  7

บ้านม่วง

490

512

1,002

259

หมู่ที่  8

บ้านวังหิน

708

743

1,451

450

หมู่ที่  9

บ้านดอนแซะ

644

733

1,377

309

หมู่ที่ 10

บ้านวังกลาง

70

55

125

46

หมู่ที่ 11

บ้านขี้เหล็ก

383

382

765

165

หมู่ที่ 12

บ้านทองหลาง

255

244

499

103

หมู่ที่ 13

บ้านดง

215

235

450

135

หมู่ที่ 14

บ้านประตูชัย

528

483

1,111

1,405

หมู่ที่ 15

บ้านน้อย

609

599

1,208

424

หมู่ที่ 16

บ้านใหม่สามัคคี

92

134

226

106

หมู่ที่ 17

บ้านพรหมทัต

109

112

221

94

หมู่ที่ 18

บ้านวังหิน

484

528

1,012

215

หมู่ที่ 19

บ้านท่าสงกรานต์

211

229

440

151

หมู่ที่ 20

บ้านสำโรงชัย

174

140

314

59

หมู่ที่ 21

บ้านไทรงามพัฒนา

269

338

607

395

รวม

7,699

8,076

15,775

5,736

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลพิมาย 1 แห่ง

 ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 15,775 คน แยกเป็นชาย 7,699 คน หญิง 8,076 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 328 คน/ตารางกิโลเมตร

 โครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม

– ถนนลาดยางแอสฟัสต์

– ถนนคอนกรีต

– ถนนหินคลุก

– ถนนลูกรัง

– ถนนดินบดอัด

2. สถานีขนส่ง 1 แห่ง

3. การไฟฟ้า

หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมด มีเพียงส่วนน้อยหรือบางครัวเรือนเท่านั้นที่ได้สร้างบ้านเรือนใหม่
และอยู่ห่างจากหมู่บ้านการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง

4. แหล่งน้ำสร้างขึ้น
– ชลประทาน 2 แห่ง
– ฝาย 4 แห่ง
– บ่อโยก  22 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 583 แห่ง

5. ประปา 

ในเขตตำบลในเมืองมีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้สร้างขึ้นทุกหมู่บ้าน

6. โทรศัพท์ 

มีการขยายเขตชุมสายโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณดาวเทียมให้บริการแก่ราษฎรทุกหมู่บ้าน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

1. ทรัพยากรป่าไม้ อบต.ในเมืองไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพป่าไม้ เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นจึงจะมีเพียงแต่ต้นไม้ ที่ปลูกขึ้นใหม่เพื่อเป็นร่มเงาซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตพื้นที่สงวนหรือเขตพื้นที่โบราณสถานมีทรัพยากรที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แก่นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ไทรงาม

2. ทรัพยากรน้ำ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำและลำน้ำไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำมูลลำจักราช ลำน้ำเค็มและลำฉกาจ อีกทั้งมีห้วย หนอง คลอง บึง ชลประทานอื่น ๆ

3. ทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่เป็นเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทรายมีลักษณะการเก็บกักน้ำปานกลางมีสารละลายน้ำของเกลืออยู่ในความเข้มข้นที่ต่างกันบางแห่งเป็นภูเขาเกลือใต้ชั้นดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงกรดแก่ ปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลางถึงต่ำสุด

สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้รายได้หลักของราษฎรมาจากการเกษตรกรรมและรับจ้าง ได้แก่ การทำนา ทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกยูคาลิปตัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติทำการเกษตร แต่ถ้าหากปีใดฝนไม่ตกหรือปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาภัยแล้ง

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

– ธนาคาร
– โรงงานอุตสาหกรรม
– โรงแรม
– โรงสี
– โรงน้ำแข็ง
– กิจการเกี่ยวกับการท่าทราย
– สหกรณ์โคนม
– สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส
– สหกรณ์การเกษตร
– ตลาดนัด(สัปดาห์ละครั้ง)
– อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ด้านสังคม

1. การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 4 แห่ง
1.โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 2.โรงเรียนบ้านดอนแซะ 3.โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4.โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)
– โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน – แห่ง
– โรงเรียนอาชีวะศึกษา จำนวน 1 แห่ง
1.วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
– ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
– ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด     8 แห่ง
– มัสยิด – แห่ง
– โบสถ์ – แห่ง
3 การสาธารณสุข
– โรงพยาบาลของรัฐ(ขนาด 60 เตียง) 1 แห่ง
– โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
– สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
– สถานพยาบาล 3 แห่ง
– สถานีอนามัย – แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 8 แห่ง
– อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ100
4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– ที่ทำการปกครองอำเภอ 1 แห่ง
– สถานีตำรวจภูธรอำเภอ 1 แห่ง
– ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
– สำนักงานอัยการประจำศาลแขวง 1 แห่ง

ศักยภาพในตำบล

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 34,816,300.00 บาท  แยกเป็น

– รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จำนวน 2,775,300.00 บาท

– รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้         จำนวน 16,256,660.00 บาท

– เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                   จำนวน 15,784,340.00 บาท

– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถ่ายโอน)                จำนวน – บาท

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ตำบลในเมืองภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแหล่งโบราณสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ อุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานปราสาทหินพิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายไทรงามและเขื่อนพิมาย ประเพณีแข่งเรือ งานแห่เทียนพรรษา ฯลฯ ชุมชนเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทมีการตั้งบ้านเรือนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น