กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประคอง รักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประคอง รักษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางน้ำฝน ทศกฎไพรี
นักวิชาการสาธารณสุข

นางน้ำฝน ทศกฎไพรี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสุกัญญา รักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา รักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศักดา การบุญ
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดา การบุญ

พนักงานขับรถยนต์

นายชยันต์ โตกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชยันต์ โตกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายประมร คงเพียร
คนงานประจำรถขยะ

นายประมร คงเพียร

คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ
คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ

คนงานประจำรถขยะ

นายศกรภพ ตะพัฒ
คนงานประจำรถขยะ

นายศกรภพ ตะพัฒ

คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม
คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม

คนงานประจำรถขยะ

นายพงศ์ธร อยู่สุข
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศ์ธร อยู่สุข

คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท
คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท

คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง
คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง

คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน

คนงานประจำรถขยะ

นายสุมงคล จักสาน
คนงานประจำรถขยะ

นายสุมงคล จักสาน

คนงานประจำรถขยะ

นายอนันต์ หมายสุข
คนงานประจำรถขยะ

นายอนันต์ หมายสุข

คนงานประจำรถขยะ

นายสมรักษ์ อริยะสุข
คนงานประจำรถขยะ

นายสมรักษ์ อริยะสุข

คนงานประจำรถขยะ

นายจักรินทร์ เคนวิเศษ
คนงานทั่วไป

นายจักรินทร์ เคนวิเศษ

คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร อุดมบุญ
คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร อุดมบุญ

คนงานทั่วไป