กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันจ่าเอกหญิงลาวัณย์ เหล็กทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พันจ่าเอกหญิงลาวัณย์ เหล็กทอง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พ.จ.อ.หญิงยุภา บอนสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พ.จ.อ.หญิงยุภา บอนสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอภัสรากรณ์ อนุภักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอภัสรากรณ์ อนุภักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุกัญญา รักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา รักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพงษ์ สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายณัฐพงษ์ สื่อกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายชยันต์ โตกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชยันต์ โตกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน

คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ
คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ

คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง
คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง

คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม
คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม

คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท
คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท

คนงานประจำรถขยะ

นายสันติ ผลพิมาย
คนงาน

นายสันติ ผลพิมาย

คนงาน

นายจุน สงกรานต์
คนงาน

นายจุน สงกรานต์

คนงาน

นายพงศ์ธร อยู่สุข
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศ์ธร อยู่สุข

คนงานประจำรถขยะ

นายอรุณ แดนพิมาย
คนงาน

นายอรุณ แดนพิมาย

คนงาน

นายสมชาย ยุพินครบุรี
คนงานประจำรถขยะ

นายสมชาย ยุพินครบุรี

คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งเรือง ในพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งเรือง ในพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายกัษนะ บัวแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายกัษนะ บัวแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นางสาววาลินี เปรื่องนา
คนงาน

นางสาววาลินี เปรื่องนา

คนงาน

น.ส.วิจิตรา สิงห์ซอม
คนงาน

น.ส.วิจิตรา สิงห์ซอม

คนงาน