กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอภัสรากรณ์ อนุภักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอภัสรากรณ์ อนุภักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พันจ่าเอกหญิงยุภา บอนสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสุกัญญา รักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา รักดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชยันต์ โตกลาง
พนักงานขับรถยนต์

นายชยันต์ โตกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายสายัณห์ โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายประมร คงเพียร
คนงานประจำรถขยะ

นายประมร คงเพียร

คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ
คนงานประจำรถขยะ

นายประมาณ ทำไถ

คนงานประจำรถขยะ

นายศกรภพ ตะพัฒ
คนงานประจำรถขยะ

นายศกรภพ ตะพัฒ

คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม
คนงานประจำรถขยะ

นายเอนก สุขเกษม

คนงานประจำรถขยะ

นายพงศ์ธร อยู่สุข
คนงานประจำรถขยะ

นายพงศ์ธร อยู่สุข

คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท
คนงานประจำรถขยะ

นายธวัฒน์ชัย ทายาท

คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง
คนงานประจำรถขยะ

นายวิลาส ตะไลชั่ง

คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ ช่างทองมะดัน

คนงานประจำรถขยะ

นายสุมงคล จักสาน
คนงานประจำรถขยะ

นายสุมงคล จักสาน

คนงานประจำรถขยะ

นายจุน สงกรานต์
คนงาน

นายจุน สงกรานต์

คนงาน

นายอรุณ แดนพิมาย
คนงาน

นายอรุณ แดนพิมาย

คนงาน

นายสันติ ผลพิมาย
คนงาน

นายสันติ ผลพิมาย

คนงาน

น.ส.วิจิตรา สิงห์ซอม
คนงาน

น.ส.วิจิตรา สิงห์ซอม

คนงาน

นายสมชาย ยุพินครบุรี
คนงานประจำรถขยะ

นายสมชาย ยุพินครบุรี

คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งเรือง ในพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งเรือง ในพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายกัษนะ บัวแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

นายกัษนะ บัวแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นางสาววาลินี เปรื่องนา
คนงาน

นางสาววาลินี เปรื่องนา

คนงาน