ผู้บริหาร

นายบรรเจิด สอพิมาย
นายก อบต.ในเมือง
โทร. 094-2907532

นายบรรเจิด สอพิมาย

นายก อบต.ในเมือง

โทร. 094-2907532

นายไสว กิตติถิรกุล
รองนายก อบต.ในเมือง
โทร. 081-9993325

นายไสว กิตติถิรกุล

รองนายก อบต.ในเมือง

โทร. 081-9993325

นางปัญญา จันทรศรี
รองนายก อบต.ในเมือง
โทร. 081-8787492

นางปัญญา จันทรศรี

รองนายก อบต.ในเมือง

โทร. 081-8787492

นายสมาน สอพิมาย
เลขานุการนายก อบต.ในเมือง
โทร. 098-6355230

นายสมาน สอพิมาย

เลขานุการนายก อบต.ในเมือง

โทร. 098-6355230