ผู้บริหาร

นายบรรเจิด สอพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร. 094-2907532

นายบรรเจิด สอพิมาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร. 094-2907532

นายไสว กิตติถิรกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร. 081-9993325

นายไสว กิตติถิรกุล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร. 081-9993325

นายสมบูรณ์ จูงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร. 081-9559415

นายสมบูรณ์ จูงกลาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร. 081-9559415

นายอร่าม พงษ์พิมาย
เลขานุการ
โทร. 084-6078332

นายอร่าม พงษ์พิมาย

เลขานุการ

โทร. 084-6078332

คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.085-3837-386

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.085-3837-386

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.084-6697-930

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.084-6697-930

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร.084-6697-930

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.084-6697-930

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-2623-048

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.062-2623-048

นายชโลธร เฉยสะอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-2801-173

นายชโลธร เฉยสะอาด

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.089-2801-173

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.065-5150-858

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.065-5150-858

นางน้ำฝน ทศกฎไพรี
นักวิชาการด้านสาธารณสุขชำนาญการรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-5824-698

นางน้ำฝน ทศกฎไพรี

นักวิชาการด้านสาธารณสุขชำนาญการรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.089-5824-698

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.081-9665-830

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทร.081-9665-830