หัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.085-3837-386

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.085-3837-386

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.088-599-5435

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.088-599-5435

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร.084-6697-930

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.084-6697-930

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-2623-048

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.062-2623-048

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.065-5150-858

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.065-5150-858

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.063-032-0323

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.063-032-0323

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.081-9665-830

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทร.081-9665-830