ผู้บริหาร

นายบรรเจิด สอพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายบรรเจิด สอพิมาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายไสว กิตติถิรกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายไสว กิตติถิรกุล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายสมบูรณ์ จูงกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายสมบูรณ์ จูงกลาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายอร่าม พงษ์พิมาย
เลขานุการ

นายอร่าม พงษ์พิมาย

เลขานุการ