หัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.085-3837-386

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.085-3837-386

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.088-599-5435

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.088-599-5435

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร.090-2345253

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

โทร.090-2345253

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-2623-048

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.062-2623-048

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.065-5150-858

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.065-5150-858

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.063-032-0323

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.063-032-0323

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนวยกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.088-5995435

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนวยกองส่งเสริมการเกษตร

โทร.088-5995435

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนววยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.088-599-5435

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนววยการกองสาธารณสุขฯ

โทร.088-599-5435