หัวหน้าส่วนราชการ

คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.085-3837-386

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.085-3837-386

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
โทร.088-599-5435

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

โทร.088-599-5435

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.063-9616285

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.063-9616285

นางปรีวรา สว่างรุ่งรัศม์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.080-1524559

นางปรีวรา สว่างรุ่งรัศม์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.080-1524559

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.063-032-0323

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.063-032-0323

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.065-5150-858

นายอุดม วงษ์ศรีเทพ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.065-5150-858

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนวยกองส่งเสริมการเกษตร
โทร.088-5995435

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รักษาการผู้อำนวยกองส่งเสริมการเกษตร

โทร.088-5995435

พันจ่าเอกหญิงลาวัณย์ เหล็กทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.091-8323976

พันจ่าเอกหญิงลาวัณย์ เหล็กทอง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.091-8323976