สมาชิกสภา

นางฐปณีย์ พรพินิจพงศ์
ประธานสภา
โทร. 064-7982359

นางฐปณีย์ พรพินิจพงศ์

ประธานสภา

โทร. 064-7982359

นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
รองประธานสภา
โทร. 089-2802199

นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ

รองประธานสภา

โทร. 089-2802199

นายวิเชียร พลีดี
เลขานุการสภา
โทร. 085-3837386

นายวิเชียร พลีดี

เลขานุการสภา

โทร. 085-3837386

นายนิติ สุขชาตะ
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.1
โทร. 098-8790758

นายนิติ สุขชาตะ

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.1

โทร. 098-8790758

นายพิชิต แสนเจ็ก
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.3
โทร. 093-1263107

นายพิชิต แสนเจ็ก

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.3

โทร. 093-1263107

นายเลิศ อาจศึก
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.4
โทร. 098-7990252

นายเลิศ อาจศึก

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.4

โทร. 098-7990252

นายปรัชญา ศอกจะบก
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.5
โทร. 082-8752671

นายปรัชญา ศอกจะบก

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.5

โทร. 082-8752671

นายพิเชฐ แช่มพุทรา
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.6
โทร. 088-7096040

นายพิเชฐ แช่มพุทรา

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.6

โทร. 088-7096040

นายสมทรง ขาวพิมาย
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.7
โทร. 098-1832212

นายสมทรง ขาวพิมาย

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.7

โทร. 098-1832212

นายครองสิน ทองเครือ
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.9
โทร. 081-9775464

นายครองสิน ทองเครือ

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.9

โทร. 081-9775464

นายเด่นชัย ปราสาทสูง
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.10
โทร. 081-7605386

นายเด่นชัย ปราสาทสูง

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.10

โทร. 081-7605386

นายอุทัย สอพิมาย
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.11
โทร. 064-9453196

นายอุทัย สอพิมาย

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.11

โทร. 064-9453196

นายสมหมาย ซินพิมาย
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.12
โทร. 081-0765148

นายสมหมาย ซินพิมาย

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.12

โทร. 081-0765148

นายศรีประจวบ บุไธสง
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.13
โทร. 095-2481488

นายศรีประจวบ บุไธสง

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.13

โทร. 095-2481488

นางวิภารัตน์ ไพคำนาม
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.14
โทร. 087-2569082

นางวิภารัตน์ ไพคำนาม

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.14

โทร. 087-2569082

นายเจริญ ชินสุข
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.15
โทร. 082-9267442

นายเจริญ ชินสุข

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.15

โทร. 082-9267442

นายสมศักดิ์ อารมณ์เพียร
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.16
โทร. 087-8731533

นายสมศักดิ์ อารมณ์เพียร

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.16

โทร. 087-8731533

นางโรมจิตร แงดวสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.17
โทร. 083-6610188

นางโรมจิตร แงดวสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.17

โทร. 083-6610188

นายสมศักดิ์ แจ้งหิรัญ
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.19
โทร. 081-8795592

นายสมศักดิ์ แจ้งหิรัญ

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.19

โทร. 081-8795592

นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.20
โทร. 081-7251928

นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.20

โทร. 081-7251928

นายผดุงศักดิ์ พูนดี
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.21
โทร. 081-8774397

นายผดุงศักดิ์ พูนดี

สมาชิกสภา อบต.ในเมือง ม.21

โทร. 081-8774397