สมาชิกสภา

นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
ประธานสภา

นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร

ประธานสภา

นายยุติน วาทมณีกร
รองประธานสภา

นายยุติน วาทมณีกร

รองประธานสภา

นายวิเชียร พลีดี
เลขานุการสภา

นายวิเชียร พลีดี

เลขานุการสภา

นายสำอาง รัตนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายสำอาง รัตนา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นางพัฒนวดี คชบาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นางพัฒนวดี คชบาง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายพิชิต แสนเจ๊ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายพิชิต แสนเจ๊ก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายสามารถ ซื้อค้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายสามารถ ซื้อค้า

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายยุติณ วาทณีกร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายยุติณ วาทณีกร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายประเสริม พัดพิมาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายประเสริม พัดพิมาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายรังสรรค์ ผลนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายรังสรรค์ ผลนา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายสมศักดิ์ พัฒนกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายสมศักดิ์ พัฒนกุล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายพิเชฐ แช่มพุทรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายพิเชฐ แช่มพุทรา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายประจักร แก้วบัณฑิต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายประจักร แก้วบัณฑิต

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นางบุหลัน จันทร์สายบัว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นางบุหลัน จันทร์สายบัว

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายเฉียบ สบาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายเฉียบ สบาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายชาลี เพ็งที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายชาลี เพ็งที

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นางฐปณีย์ ศรีพินิจภัทร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายฉอ้อน แร้นพิมาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายฉอ้อน แร้นพิมาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายครองสิน ทองเครือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายครองสิน ทองเครือ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นายเด่นชัย ปราสาทสูง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายเด่นชัย ปราสาทสูง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นางฉันทนา เรืองการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นางฉันทนา เรืองการ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นายฉลองชัย บุญกำเนิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายฉลองชัย บุญกำเนิด

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายศรีประจวบ บุไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

นายศรีประจวบ บุไธสง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

นายบุญหลาย วิไธสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

นายบุญหลาย วิไธสง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

นางวิภารัตน์ ไพคำนาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นางวิภารัตน์ ไพคำนาม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นางปัญญา จันทรศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นางปัญญา จันทรศรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

นายเทอม วิสุทธิญาณภิรมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นายเทอม วิสุทธิญาณภิรมย์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นายบุญส่ง สร้างไร่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นายบุญส่ง สร้างไร่

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

นางโรมจิตร แงดสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

นางโรมจิตร แงดสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

นางอรุณ มงคลการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

นางอรุณ มงคลการ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18

นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18

นายไพศาล เหล็กกรุง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18

นายไพศาล เหล็กกรุง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18

นายณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19

นายณัฐพงศ์ ศิริสมานจิตติกุล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19

นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิงยง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20

นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิงยง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20

นายประยงค์ อาจศึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20

นายประยงค์ อาจศึก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20

นายกวี ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21

นายกวี ศรีสุข

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21

นายผดุงศักดิ์ พูนดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21

นายผดุงศักดิ์ พูนดี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 21