สำนักงานปลัด

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัด อบต.ในเมือง

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัด อบต.ในเมือง

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์
หัวหน้าสำหนักปลัด

นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์

หัวหน้าสำหนักปลัด

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายนิพนธ์ ปฏิพัทรศรีสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิพนธ์ ปฏิพัทรศรีสกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร

นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาการ
ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาการ

ว่าง

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.จารุวรรณ เถื่อนกลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.จารุวรรณ เถื่อนกลาง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย
คนงาน

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย

คนงาน

นายปรีชา โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายสุมงคล จักสาน
พนักงานขับรถยนต์

นายสุมงคล จักสาน

พนักงานขับรถยนต์

นายอนันต์ หมายสุข
คนงาน

นายอนันต์ หมายสุข

คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช
คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช

คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว
คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว

คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง
คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง

คนงาน

นายอุทัยวัน อุดมผล
พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัยวัน อุดมผล

พนักงานขับรถยนต์