สำนักงานปลัด

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัด อบต.ในเมือง

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัด อบต.ในเมือง

จสต.เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์
นิติการชำนาญการรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

จสต.เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์

นิติการชำนาญการรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ

นักทรัพยากรบุคคล

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธวัฒชัย แคกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายธวัฒชัย แคกลาง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสำรวย สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสำรวย สื่อกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงานทั่วไป

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงานทั่วไป

นายปรีชา โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงานทั่วไป

นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงานทั่วไป

นายจุล สงกรานต์
คนงานทั่วไป

นายจุล สงกรานต์

คนงานทั่วไป

นายสันติ ผลพิมาย
คนงานทั่วไป

นายสันติ ผลพิมาย

คนงานทั่วไป