สำนักงานปลัด

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
รองปลัด อบต.ในเมือง

นาสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

รองปลัด อบต.ในเมือง

ว่าง

นักงานบริหารงานทั่วไประดับต้น

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ

นักทรัพยากรบุคคล

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร
นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร

นักจัดการงานทั่วชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายธวัฒชัย แคกลาง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา หม่องกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา หม่องกระโทก

นิติกรปฏิบัติการ

นางสำรวย สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสำรวย สื่อกลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงาน

น.ส.สุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงาน

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย
คนงาน

นางสาวพิมฤดี คาบพิมาย

คนงาน

นายปรีชา โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ นอพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายอนันต์ หมายสุข
คนงาน

นายอนันต์ หมายสุข

คนงาน

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
คนงาน

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช
คนงาน

นายสมรักษ์ อริยเดช

คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว
คนงาน

นายอาทิตย์ ยอดแก้ว

คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง
คนงาน

นายกิตติพร เชื่อมกลาง

คนงาน