กองคลัง

นางปรีย์วรา สว่างรุ่งรัศม์
ผุ้อำนวยการกองคลัง

นางปรีย์วรา สว่างรุ่งรัศม์

ผุ้อำนวยการกองคลัง

นางปิยวรรณ โชคค้า
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางปิยวรรณ โชคค้า

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.ชุติกาญน์ พันธ์คำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.ชุติกาญน์ พันธ์คำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสุมาลี ชุ่มสีดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุมาลี ชุ่มสีดา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายชาคริสต์ สวยรูป
เจ้าพนักงานจัดเเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายชาคริสต์ สวยรูป

เจ้าพนักงานจัดเเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.พิชญาภรณ์ ปัญญาหิรัญสกุล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.พิชญาภรณ์ ปัญญาหิรัญสกุล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

น.ส.กนกกรณ์ พุ่มพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.กนกกรณ์ พุ่มพฤกษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.กลิสรา วรรธกุลกิตติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.กลิสรา วรรธกุลกิตติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้