กองคลัง

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์
นักบริหารงานคลัง 7

นางสาวศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

นักบริหารงานคลัง 7

นางปิยวรรณ โชคค้า
นักวิชาการพัสดุ

นางปิยวรรณ โชคค้า

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวฆฤตตา วาทมณีกร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวฆฤตตา วาทมณีกร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

--

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชินรี ลีปอพราน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวชินรี ลีปอพราน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ
พนักงานจ้าง

นางสาวสุรีย์วัลย์ เอื้ออาภาเศรษฐ

พนักงานจ้าง