กองคลัง

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเยาวลักษณ์ ขยันงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิชญาดา มุทาวัน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางปิยวรรณ โชคค้า
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางปิยวรรณ โชคค้า

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสมเจตน์ ยอดแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางตะวันฉาย สังฆะมณี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส.ฆฤตตา วาทมณีกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ฆฤตตา วาทมณีกร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุมาลี ชุ่มสีดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุมาลี ชุ่มสีดา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชินรี ลีปอพราน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวชินรี ลีปอพราน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้